Privatumo politika

1. Ką reiškia ši privatumo politika?
Ši privatumo politika (toliau - Privatumo politika) padės suprasti, kokius duomenis cV Group, UAB, juridinio asmens kodas 303134915, Aukštaičių g. 7, LT-11341 (toliau - Paslaugų teikėjas), renkame internetinėje svetainėje https://careers.carvertical.com (toliau - Interneto svetainė), telefonu ir (ar) el. paštu, kam juos naudojame, kiek laiko saugome ir kt.  
Ši informacija svarbi, todėl tikimės, kad atidžiai ją perskaitysite.

2. Kokius Jūsų asmens duomenis mes renkame ir kodėl?
Jums apsilankius Interneto svetainėje, buveinės adresu, susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu, vykdydami atrankas į Bendrovėje esančias laisvas darbo vietas ir vertindami Jūsų kandidatūrą, mes tvarkome toliau nurodytus Jūsų duomenis:
2.1 Bendroji informacija apie kandidatą: kandidato vardas, pavardė, gyvenamoji vietovė arba gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas ir (ar) telefono numeris, informacija apie kandidato darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės ir (ar) pasiekimai), informacija apie kandidato išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija), informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai), informacija apie kalbų mokėjimą, informacinių technologijų kompetencijas, kita informacija, kurią pateikiate gyvenimo aprašyme (CV) , motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose. Rekomendacijos, darbdavių atsiliepimai: kandidatą rekomenduojantis ar atsiliepimą teikiantis asmuo, jo kontaktas, rekomendacijos ar atsiliepimo turinys.
2.2 Kandidato vertinimo informacija: pokalbio su kandidatu suvestinė, atranką vykdančio asmens(-ų) įžvalgos ir nuomonės, kandidato testavimo rezultatai. Specialių kategorijų asmens duomenys*:  – duomenys apie sveikatą, duomenys apie neišnykusį teistumą už tyčinius nusikaltimus.
2.3 Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: jūsų sutikimas išreiškiamas pateikiant kandidatavimo dokumentus ir teisėtas darbdavio interesas siekiant atrinkti tinkamiausią darbuotoją.
2.4 Duomenų tvarkymo terminas: Kai pateikiate paraišką dėl konkrečios darbo vietos, paprastai jūsų asmens duomenis saugome iki atitinkamo įdarbinimo proceso pabaigos. Jei tapsite darbuotoju, jūsų paraiškos informaciją saugosime darbuotojo byloje. Jei nepradėsite pas mus dirbti, duomenys bus saugomi laikantis taikomų senaties terminų, taikomų atmestų kandidatų pretenzijoms pagal taikytiną valstybių narių teisę.Kai leisite "Cv Group" susisiekti su jumis dėl būsimų darbo galimybių, jūsų asmens duomenis saugosime 2 (dvejus) metus.Kai neleisite, kad "Cv Group" su jumis susisiektų dėl darbo galimybių, jūsų asmens duomenis saugosime 1 mėnesį po atrankos proceso pabaigos . Jūsų sutikimą tvarkyti Jūsų CV, kandidato anketoje ir (ar) kituose kandidatavimo dokumentuose (gyvenimo aprašyme, motyvaciniame laiške ar kt.) pateiktus duomenis Politikos skirsnyje numatytu tikslu mes laikome gautu, kai pateikiate mums savo CV, kandidato anketą ir (ar) kitus dokumentus.Jeigu informaciją apie Jūsų kandidatūrą ir (ar) Jūsų CV, ir (ar) kitus kandidatavimo dokumentus mes gauname iš Lietuvos Respublikos darbo biržos, įdarbinimo agentūrų, darbo paieškos internetinių portalų, karjeros socialinių tinklų (pvz. „Linkedin“) ir (ar) kitų darbo paieškos, atrankos ir (ar) tarpininkavimo paslaugas teikiančių subjektų, mes preziumuojame, kad esate gavęs visą reikiamą informaciją apie Jūsų duomenų tvarkymą ir esate suteikęs savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis atitinkamam tokias paslaugas teikiančiam subjektui, kuris be kita ko apima teisę pateikti Jūsų duomenis potencialiems darbdaviams (įskaitant Bendrovę), įgalinant tokius potencialius darbdavius Jūsų duomenis tvarkyti vykdant atranką (-as) į darbo vietą (-as) ir vertinant Jūsų kandidatūrą.Jūsų asmens duomenis iš kitų šaltinių mes rinksime tik gavę atskirą Jūsų sutikimą. Pavyzdžiui, Jūsų pateiktas rekomendacijas mes tikrinsime arba atsiliepimo iš Jūsų darbdavio teirausimės tik tuo atveju, jeigu Jūs mums suteiksite sutikimą kreiptis į Jūsų įvardintą darbdavį ir (arba) kitą asmenį ir gauti atsiliepimą apie Jus.Jeigu pasibaigus atrankai į atitinkamą darbo vietą mes nepasirinksime Jūsų kandidatūros ir nesudarysime su Jumis darbo sutarties, visus atrankos tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis mes saugiai sunaikinsime, nebent gausime Jūsų sutikimą dėl Jūsų duomenų įtraukimo į Bendrovės kandidatų duomenų bazę, kaip aprašyta šios Politikos 2.4 skirsnyje.

3. Iš kokių šaltinių mes renkame Jūsų asmens duomenis?
Dažniausiai Jūsų duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų - kai Jūs atsiliepiate į mūsų darbo skelbimą ir (ar) pateikiate mums savo CV, kandidato anketą ir (ar) kitus kandidatavimo dokumentus (gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką ar kt.).Informaciją apie Jūsų kandidatūrą, Jūsų CV ir (ar) kitus kandidatavimo dokumentus mes taip pat galime gauti iš darbo paieškos, atrankos ir (ar) tarpininkavimo paslaugas teikiančių subjektų, pvz. iš Lietuvos Respublikos darbo biržos, įdarbinimo agentūrų, darbo paieškos internetinių portalų, specializuotų karjeros socialinių tinklų (pvz. „Linkedin“).Tam tikrą informaciją apie Jus mes taip pat galime gauti iš trečiųjų asmenų, pvz. Jus rekomenduojančių asmenų, esamų ar buvusių darbdavių. Tačiau tokią informaciją mes rinksime tik tuo atveju, jeigu Jūs mums suteiksite sutikimą kreiptis į Jūsų įvardintą darbdavį ir (arba) kitą asmenį ir gauti rekomendaciją arba atsiliepimą apie Jus.

4. Ilgesnis duomenų saugojimas
Pasibaigus šioje Politikoje nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui (t.y., pasibaigus atrankai arba praėjus 2 metams po atrankos pabaigos, jeigu būsite tam davęs savo sutikimą), mes Jūsų duomenis sunaikinsime, o Politikoje nurodytais atvejais – patikimai ir neatstatomai nuasmeninsime, kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį.Ilgesnis, negu specialiai nurodyta šioje Politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.Bet kokiu atveju Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

5. Kokiais atvejais ir kokiems tretiesiems asmenims mes atskleidžiame Jūsų duomenis?
Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti kandidatų atranką arba kurie teikia mums su atranka, kandidatų vertinimu ir vidaus administravimu susijusias paslaugas. Tokiais asmenimis gali būti personalo atrankos ir (ar) vertinimo paslaugų teikėjai, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai, teisėsaugos institucijoms arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

6. Kokiose teritorijose ir jurisdikcijose mes tvarkome jūsų asmens duomenis?
Mes Jūsų asmens duomenis tvarkysime tik Europos Sąjungos teritorijoje. Mes šiuo metu neturime ketinimo perduoti ir neperduodame Jūsų asmens duomenų tvarkytojams ar gavėjams į trečiąsias valstybes.

7. Kokias teises Jums suteikia duomenų apsaugos teisės aktai ir kaip galite jomis pasinaudoti?
7.1. Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis
:
Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius.
7.2. Teisė ištaisyti asmens duomenis: Jeigu pasikeitė Jūsų kandidatavimo dokumentuose mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.
7.3. Teisė atšaukti sutikimą: Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir reikalauti nutraukti tolimesnį asmens duomenų tvarkymą, kuris yra vykdomas sutikimo pagrindu.
7.4. Teisė pateikti skundą: Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba Jūsų nuomone mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius; tel. (8 5) 271 2804, 279 1445; el. paštas: ada@ada.lt).
7.5. Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam): Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis.
7.6. Teisė apriboti duomenų tvarkymą: Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą.
7.7. Teisė į duomenų perkeliamumą: Duomenis, kuriuos mes tvarkome taikydami automatizuotas priemones (taikoma tik kandidatų duomenų bazėje tvarkomų Jūsų duomenų atžvilgiu), Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui. Jūsų pageidaujamus perkelti duomenis mes Jums pateiksime įprastai mūsų sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui.

8. Kokiais būdais ir kokiais kontaktais galite su mumis susisiekti?
Visais duomenų tvarkymo klausimais su mumis susisiekti galite šiais būdais:Elektroniniu paštu: career@carvertical.comRegistruotu paštu: UAB „CV Group“, Aukštaičių g. 7, LT-11341 Vilnius, Tel. +370 68903070, Įmonės kodas 303134915.

9. Kiek saugūs Jūsų duomenys?
Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Mūsų tiekėjai yra kruopščiai atrenkami, mes iš jų reikalaujame naudoti tinkamas priemones, galinčias apsaugoti Jūsų konfidencialumą ir užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą. Visgi, informacijos perdavimo internetu ar mobiliuoju ryšiu saugumas negali būti užtikrintas; bet koks informacijos mums perdavimas nurodytais būdais yra vykdomas Jūsų pačių rizika.

10. Šios politikos pakeitimai
Kartais galime keisti šią politiką. Apie visus šios politikos pakeitimus skelbsime šiame puslapyje. Kiekviena šios politikos versija yra nurodyta puslapio viršuje pagal jos įsigaliojimo datą.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2022 m. sausio 11 d.

Automobilio istorijos tikrinimas pagal VIN numerį. Perkant naudotą automobilį susiduriama su rizika įsigyti prastos būklės transporto priemonę, todėl labai svarbu patikrinti automobilio istoriją, nes pardavėjo neatskleistų defektų šalinimas gali kainuoti labai brangiai. carVertical primena, kad prieš įsigyjant automobilį reikėtų pasidomėti, ar jis nebuvo registruotas vogtų automobilių duomenų bazėse, įvertinti, ar nebuvo atsukti odometro parodymai, pasidomėti, ar automobilis nedalyvavo eismo įvykiuose, ar buvo tinkamai prižiūrėtas ir pan. Žinant automobilio VIN (kėbulo) numerį, tai galima padaryti gana nesudėtingai, kadangi carVertical duomenų bazėje galima rasti visą norimą informaciją.